2020-2021 Türkçe Sene Başı Zümre Toplantısı Tutanağı

………………………. LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE

   2020-2021  Eğitim-Öğretim yılı Türkçe Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantımızı 25.08.2020  günü saat 10.00’da okulumuzun 6/A sınıfında aşağıda adları yazılı öğretmenlerin katılımı ve aşağıdaki gündem maddelerine göre yapmak istiyoruz.

   Gereğini bilgilerinize arz ederim.

               24/08/2020

          …………………………

   Türkçe Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ:

1)Açılış ve yoklama

2)Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3)Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

4) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

8) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

11) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

12) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

13) Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

14) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

15) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

16) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

17)LGS Çalışmalarının Planlanması,

18) Okul aile işbirliği ve veli toplantıları

19)2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim planlamalarının değerlendirilmesi

20) Covid 19 Pandemisine karşı derslerde alınacak tedbirler

21) Dilek ve temenniler

24/08/2020

UYGUNDUR

……………………..

Okul Müdürü